บัตรลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรม | Guest Registration Form

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 3) ในทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้ผู้พักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พัก หากผู้พักมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเข้าพักตามลําพัง ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย

According to the Royal Hotel Act, BE 2547 (2004), guests in each room will be placed in the guest registration card (Ror. Ror. 3) immediately upon arrival. By allowing one guest to sign the guest registration card If the guest is under eighteen years of age and stays rest The manager or representative shall also sign the agreement.

ชื่อ | First Name

นามสกุล | Last Name

วันเดือนปีเกิด | Date of Birth

สัญชาติ | Nationality

อาชืพ | Occupation

เลขบัตรประชาชน | Passport Number

อัพโหลดรูปภาพบัตรประชาชนผู้เข้าพัก | Upload Photo of Your Passport (Max 4mb file size)

ที่อยู่ปัจจุบัน | Current residence address

ตำบล | Sub District

อำเภอ | City

จังหวัด | Province/State

ประเทศ | Country

โทรศัพท์ | Phone

อีเมล | Email

ที่อยู่ที่เดินทางมาจาก | Previous destination address

ที่อยู่การเดินทางถัดไป | Next destination address

วัน เดือน ปีที่เข้าพัก | Check-in date

วัน เดือน ปีที่ออกที่พัก | Check-out date

ห้องพักเลขที่ | Room Number

กฎเกณฑ์ในการเข้าพัก : เคารพในตนเอง, เคารพผู้อื่นที่พักในสถานที่นี้, เคารพในสถานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง ขยะและการพักอาศัย, ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด ไม่ดื่มสุราทุกชนิดและไม่เสพย์ยาเสพติดทุกชนิด Guest rules  : Respect yourself, respect other in the property, respect the place without causing pollution (noise, garbage), no smoking, no alcohol consumption, and no drugs use.